HIPOWOLONTARIAT sposobem na pomaganie – FIO

Projekt zakłada udzielenie kompleksowej pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa i specjalistycznych usług dla 20 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi z terenu Gminy Chełmek w okresie od 01.06.2016 do 31.05.2017. Dla każdego opracowana została Diagnoza i Indywidualny Plan Aktywizacji. W działania aktywizacyjne włączona jest cała rodzina.
Działaniom tym towarzyszy promocja hipoterapii i kompleksowa aktywizacja społeczności lokalnej, w szczególności młodzieży szkolnej na rzecz rozwoju hipoterapii oraz przeciwdziałania dyskryminacji rówieśniczej w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych.
Zadania to ma przygotować do pracy 20 HIPO-WOLONTARIUSZY, którzy będą pomagać w czasie zajęć hipoterapii oraz aktywnie działać w środowisku lokalnym i szkolnym na rzecz niepełnosprawnych rówieśników.
Ponadto planujemy wzmocnienie potencjału naszej organizacji poprzez podniesienie jakości i wystandaryzowane działań wolontariackich.