STATUT

Stowarzyszenia Klub Hipiczny IKARION

Rozdział I. Nazwa, charakter, siedziba i teren działania.

 1. Stowarzyszenie pod nazwą Klub Hipiczny IKARION działa na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. 2015 poz. 1923 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Bobrek 32-661, ul. Księżnej Ogińskiej 2 a, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica – zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i statucie.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania, może współpracować z rządowymi i samorządowymi organami władzy i administracji, z placówkami naukowo – badawczymi, oświatowymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.
 5. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zwanego logiem, którego wzór zatwierdza Zarząd uchwałą. Rozdział II. Cele i środki działania.

9. Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. propagowanie sportów jeździeckich,
 2. pomoc w rehabilitacji poprzez zajęcia hipoterapeutyczne dzieci niepełnosprawnych,
 3. współpraca z przedszkolami, szkołami, domami dziecka i ośrodkami dla dzieci w organizowaniu zajęć edukacyjnych,
 4. działalność inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby.

10. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną oraz działalność kulturalną.

11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:

 1. prowadzenie stałych treningów w zakresie jazdy konnej,
 2. prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych,
 3. prowadzenie zajęć dogoterapeutycznych,
 4. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do siebie i innych,

e) współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia,

f) działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska,

g) działania oświatowe w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży,

h) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,

i) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki.

12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) zwyczajnych

b) wspierających,

c) honorowych

13. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne po ukończeniu 16 lat zobowiązujące się do przestrzegania zasad i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

14. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się – z mocy prawa – wszyscy jego założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia.

15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się osoba fizyczna, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, występujące w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli, które aprobują statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązują się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

20. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału we wszelkiej, zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Stowarzyszenia, a także prawo do uzyskiwania od Zarządu wglądy we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,

b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

c) wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia,

d) posiadania legitymacji i innych znaków Stowarzyszenia,

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

d) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

e) regularnie opłacać składki członkowskie (z wyłączeniem członków honorowych),

22. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

23. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego, po spełnieniu wymogów, o których mowa w p. 15 niniejszego statutu.

24. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez :

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

b) wykreślenie z ewidencji członka Stowarzyszenia za naruszenie niniejszego statutu i uchwał Stowarzyszenia. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna,

c) nieusprawiedliwione, nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

d) śmierć członka,

e) zaprzestanie działalności w stosunku do członka wspierającego – osoby prawnej

f) nie opłacenie składek do 3 miesięcy,

g) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

Rozdział IV Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia.

25. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 1. Głosowanie o którym mowa w punkcie 26 może odbyć się w sposób tajny na wniosek 3 członków poparty przez 50% + 1 członków uczestniczących w głosowaniu.
 2. Głosowanie tajne poprzedza ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej składającej się z 3 osób wybranej w głosowaniu jawnym spośród członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i sekretarza pełniącego również funkcję skarbnika, którzy są wybierani spośród członków Stowarzyszenia. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 1. Dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń zarządu z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zbieranie składek członkowskich,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy są wybierani spośród członków Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nimi stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.
 1. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządy Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich i wpisowego,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie,
 5. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 1. Wysokość składek członkowskich ustala się na kwotę 2 zł miesięcznie. Wysokość wpisowego to 10 zł. Wpisowe nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia.
 1. Każdy z członków Stowarzyszenia może dokonać wpłaty składki specjalnej w dowolnej wysokości.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednej osoby z zarządu .
 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 1. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.